Một đoạn truyện Kiều dịch sang tiếng Anh vẫn giữ vần thơ lục bát – Mica Huỳnh – TNGKNV 36 – Nhất BảoGiới thiệu một đoạn truyện Kiều – Nguyễn Du được bạn Mica Huỳnh dịch sang tiếng Anh, rất chuẩn nghĩa mà vẫn giữ vần lục bát:

Long time in human life,
Fate is so bad for nice people.
Go through such difficult,
I saw and had struggle feelings.
One’s full, others’ lacking,
Heaven, it keeps hating beauty.
On light, read history,
Popular love story for teens.
Years of Jiajing(Gia Tĩnh) The Ming,
Country’s in peace, nothing special.
Vương was a rich uncle,
Normal man with normal mansion.
Quan is his youngest son,
Study to pass entrance paper.
Among his two sisters,
Kiều is a bit older than Vân.
Both girls are excellent,
Despite the difference in charm.
Thúy Vân looks pretty calm,
Full moon face with ma’am body,
With jade-like melody,
Snow white skin with curly cloud hair…
Kiều even looks unfair,
Thúy Vân cannot compare to Kiều…

1..Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
5.. Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
10.. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
Một trai con thứ rốt lòng,
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
15.. Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
20.. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.

Nguồn: https://anniesnannies-seattle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://anniesnannies-seattle.com/hoc-tieng-anh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *